2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone