1-Chloro-2-(ethylsulfonyl)ethane

1-Chloro-2-(ethylsulfonyl)ethane