2-Chloroethoxytrimethylsilane

2-Chloroethoxytrimethylsilane