2-Chlorobenzenesulfonyl chloride

2-Chlorobenzenesulfonyl chloride