2-Chloro-6-fluorobenzylamine

2-Chloro-6-fluorobenzylamine