2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride

2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride