2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol

2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol