2-Chloro-6-fluorobenzonitrile

2-Chloro-6-fluorobenzonitrile