2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine

2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine