2-Chloro-5-nitrophenyl isothiocyanate

2-Chloro-5-nitrophenyl isothiocyanate