2-Chloro-5-nitrobenzoyl chloride

2-Chloro-5-nitrobenzoyl chloride