2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonyl chloride

2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonyl chloride