2-Chloro-5-fluoronitrobenzene

2-Chloro-5-fluoronitrobenzene