2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine