2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol