2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile