2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide

2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide