2-Chloro-4'-fluorobenzophenone

2-Chloro-4'-fluorobenzophenone