2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride

2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride