2-Chloro-4-nitro-1-phenoxybenzene

2-Chloro-4-nitro-1-phenoxybenzene