2-Chloro-4-methylphenyl isothiocyanate

2-Chloro-4-methylphenyl isothiocyanate