2-Chloro-4-methyl-6-phenylpyrimidine

2-Chloro-4-methyl-6-phenylpyrimidine