3-Chloro-4-methylphenyl isothiocyanate

3-Chloro-4-methylphenyl isothiocyanate