2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile

2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile