2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid

2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid