2-Chloro-4-fluoronitrobenzene

2-Chloro-4-fluoronitrobenzene