2-Chloro-4-fluorobenzylamine

2-Chloro-4-fluorobenzylamine