2-Chloro-4-fluorobenzonitrile

2-Chloro-4-fluorobenzonitrile