2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride

2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride