2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine

2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine