2-Chloro-4-(methylsulfonyl)aniline

2-Chloro-4-(methylsulfonyl)aniline