2-Chloro-3,5-difluoronitrobenzene

2-Chloro-3,5-difluoronitrobenzene