2-Chloro-3-fluoronitrobenzene

2-Chloro-3-fluoronitrobenzene