2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine