2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine

2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine