2-Chloro-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene

2-Chloro-1-(4-chlorophenoxy)-4-nitrobenzene