2-Butoxyethyl 4-(dimethylamino)benzoate

2-Butoxyethyl 4-(dimethylamino)benzoate