2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride

2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride