2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride

2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride