2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride

2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride