2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone

2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone