2-Biphenylyl glycidyl ether

2-Biphenylyl glycidyl ether