(2,3-Epoxypropyl)benzene

(2,3-Epoxypropyl)benzene