2-Benzylamino-4-methylpyridine

2-Benzylamino-4-methylpyridine