2-Amino-6,7-dichlorobenzothiazole

2-Amino-6,7-dichlorobenzothiazole