2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride

2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride