2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone

2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone