2-Amino-4,7-dichlorobenzothiazole

2-Amino-4,7-dichlorobenzothiazole