2-Amino-4,6-dichlorobenzothiazole

2-Amino-4,6-dichlorobenzothiazole