2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine

2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine